ico-arrow
最新消息
全部消息 公告 關懷紀錄 其他活動
公告公開徵信111年9-10月中獎發票捐贈公告
2022-12-13

感謝各位善心人士捐贈111年9~10月中獎發票予本基金會,在此公開徵信:

本次捐贈計有 三獎             (10000元)         0 張
                     四獎                (4000元)        0 張
                     五獎                (1000元)        6 張
                     六獎                (200元)         42張

電子發票特別獎 (500元)     42  張
電子發票特別獎 (800元)       6  張
電子發票特別獎 (2000元)     1  張 

                     共計                      NT$ 42,200元


111年9-10月中獎發票清單

期別 發票號碼 統一編號 獎項  獎金  捐贈單位
11110 FH30930205 82857306 5            1,000 聊天吧股份有限公司
11110 FH30931738 82857306 5            1,000 聊天吧股份有限公司
11110 FH11841738 91007832 5            1,000 得旺貿易有限公司
11110 FH16511738 83056824 5            1,000 伊思塔利有限公司
11110 FG21709936 70444999 5            1,000 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11110 FA01049936 42926313 5            1,000 鵝米樂國際企業有限公司
11110 FN05573205 83626064 6               200 安可日子股份有限公司
11110 FN08969205 90635258 6               200 微寰資訊有限公司
11110 FN71726738 82857306 6               200 聊天吧股份有限公司
11110 FM26943936 85952964 6               200 烽梵商行
11110 FM02674738 12687286 6               200 鎂塔數位科技股份有限公司
11110 FL39661205 83308053 6               200 永遠領先科技股份有限公司
11110 FL62635738 42732457 6               200 璞思管理顧問有限公司
11110 FK20518936 85031671 6               200 正樂屋有限公司
11110 FK52671205 66644329 6               200 皓思有限公司
11110 FH26103205 87425460 6               200 虛寶小舖
11110 FH21223738 82960408 6               200 事可得國際有限公司
11110 FH21223936 82960408 6               200 事可得國際有限公司
11110 FH21224205 82960408 6               200 事可得國際有限公司
11110 FH21224738 82960408 6               200 事可得國際有限公司
11110 FH21224936 82960408 6               200 事可得國際有限公司
11110 FH21225738 82960408 6               200 事可得國際有限公司
11110 FH21225936 82960408 6               200 事可得國際有限公司
11110 FH21226205 82960408 6               200 事可得國際有限公司
11110 FH30930936 82857306 6               200 聊天吧股份有限公司
11110 FH30931936 82857306 6               200 聊天吧股份有限公司
11110 FH30932738 82857306 6               200 聊天吧股份有限公司
11110 FH30932936 82857306 6               200 聊天吧股份有限公司
11110 FH59739205 55727391 6               200 購金車有限公司
11110 FJ01592738 83563069 6               200 盈究有限公司
11110 FH93383205 89355996 6               200 東禾生物科技股份有限公司
11110 FH93384936 89355996 6               200 東禾生物科技股份有限公司
11110 FG21708738 70444999 6               200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11110 FG21708936 70444999 6               200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11110 FG21710738 70444999 6               200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11110 FG21710936 70444999 6               200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11110 FG21711205 70444999 6               200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11110 FG73784738 83194994 6               200 台灣職業籃球發展股份有限公司
11110 FG98082936 52540470 6               200 豆創國際有限公司
11110 FA72024936 53723666 6               200 盛崴國際貿易有限公司
11110 FA86197738 54296281 6               200 德仕生醫股份有限公司
11110 FA98183205 54825114 6               200 賽先生科學有限公司
11110 EY41741936 25006966 6               200 淞果數位股份有限公司
11110 EY41744738 25006966 6               200 淞果數位股份有限公司
11110 EY41752205 25006966 6               200 淞果數位股份有限公司
11110 EY41754936 25006966 6               200 淞果數位股份有限公司
11110 EY58918205 26198251 6               200 傳永工作室
11110 EX29396936 16230598 6               200 米格國際股份有限公司
11110 FL38987624 43005770 B            2,000 新加坡商客達配有限公司台灣分公司
11110 FN51139252 90436125 D               500 赤兔文化有限公司
11110 FN49681124 54931115 D               500 芬嚮資訊有限公司
11110 FN71726840 82857306 D               500 聊天吧股份有限公司
11110 FN68370443 50887313 D               500 星宿科技有限公司
11110 FM91164569 90723436 D               500 財經皓角有限公司
11110 FL62635421 42732457 D               500 璞思管理顧問有限公司
11110 FL84254432 83085068 D               500 立瑪智慧零售股份有限公司
11110 FH21223926 82960408 D               500 事可得國際有限公司
11110 FH21224492 82960408 D               500 事可得國際有限公司
11110 FH21224705 82960408 D               500 事可得國際有限公司
11110 FH21224867 82960408 D               500 事可得國際有限公司
11110 FH21225393 82960408 D               500 事可得國際有限公司
11110 FH21225428 82960408 D               500 事可得國際有限公司
11110 FH21225700 82960408 D               500 事可得國際有限公司
11110 FH21225726 82960408 D               500 事可得國際有限公司
11110 FH21225949 82960408 D               500 事可得國際有限公司
11110 FH21226036 82960408 D               500 事可得國際有限公司
11110 FH21226605 82960408 D               500 事可得國際有限公司
11110 FH30930495 82857306 D               500 聊天吧股份有限公司
11110 FH30931662 82857306 D               500 聊天吧股份有限公司
11110 FH30932156 82857306 D               500 聊天吧股份有限公司
11110 FH30933176 82857306 D               500 聊天吧股份有限公司
11110 FH30933682 82857306 D               500 聊天吧股份有限公司
11110 FH30933997 82857306 D               500 聊天吧股份有限公司
11110 FH30934130 82857306 D               500 聊天吧股份有限公司
11110 FH08630058 50887313 D               500 星宿科技有限公司
11110 FH16511641 83056824 D               500 伊思塔利有限公司
11110 FG21708737 70444999 D               500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11110 FG21709667 70444999 D               500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11110 FG21709753 70444999 D               500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11110 FG21710030 70444999 D               500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11110 FG21710420 70444999 D               500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11110 FG98082030 52540470 D               500 豆創國際有限公司
11110 FG98090517 52540470 D               500 豆創國際有限公司
11110 FA72021854 53723666 D               500 盛崴國際貿易有限公司
11110 FB84840947 80778312 D               500 國家太空中心
11110 EY41733345 25006966 D               500 淞果數位股份有限公司
11110 EY41736046 25006966 D               500 淞果數位股份有限公司
11110 EY41744892 25006966 D               500 淞果數位股份有限公司
11110 EY41753918 25006966 D               500 淞果數位股份有限公司
11110 EY35327928 24750039 D               500 永豐商店股份有限公司
11110 EP15892689 97025978 D               500 綠界科技股份有限公司
11110 FH59297407 64504908 E               800 金園美有限公司
11110 FG21709098 70444999 E               800 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11110 FG21711008 70444999 E               800 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11110 FG98081535 52540470 E               800 豆創國際有限公司
11110 FA98183129 54825114 E               800 賽先生科學有限公司
11110 EX29491993 16230598 E               800 米格國際股份有限公司
聯絡我們 ico-2-w
單位名稱
聯絡人名稱
聯絡電話
電子信箱
合作標題
內容敘述
驗證碼
ic-change