ico-arrow
最新消息
全部消息 公告 關懷紀錄 其他活動
公告公開徵信112年7-8月中獎發票捐贈公告
2023-10-18

感謝各位善心人士捐贈112年7~8月中獎發票予本基金會,在此公開徵信:

本次捐贈計有 三獎             (10000元)         0 張
                     四獎                (4000元)        1 張
                     五獎                (1000元)        4 張
                     六獎                (200元)         50張

電子發票特別獎 (500元)     36  張
電子發票特別獎 (800元)       2  張
電子發票特別獎 (2000元)     0  張 

                     共計                      NT$ 37,600元


112年7-8月中獎發票清單

期別 發票號碼 統一編號 獎項 獎金 捐贈事業名稱
11208 RQ27092638 92514358 6 200 玩佛歐工作室
11208 RQ27092831 92514358 6 200 玩佛歐工作室
11208 RQ27092897 92514358 6 200 玩佛歐工作室
11208 RQ17392638 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11208 RQ17392831 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11208 RQ17392931 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11208 RQ17393586 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11208 RQ17393638 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11208 RQ17393831 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11208 RQ17393897 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11208 RQ17394267 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11208 RQ17395418 82960408 D 500 事可得國際有限公司
11208 RQ17395638 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11208 RP22851838 90603426 D 500 芮琦廣告行銷有限公司
11208 RP22851897 90603426 6 200 芮琦廣告行銷有限公司
11208 RP51323638 81951140 6 200 彌生戲夢桌上遊戲出版社
11208 RP64672897 90037393 6 200 郁晁有限公司
11208 RP87294396 89150311 D 500 西紅柿娛樂股份有限公司
11208 RP97868638 92514358 6 200 玩佛歐工作室
11208 RP97868647 92514358 D 500 玩佛歐工作室
11208 RP97868664 92514358 D 500 玩佛歐工作室
11208 RP97868831 92514358 6 200 玩佛歐工作室
11208 RP97868861 92514358 D 500 玩佛歐工作室
11208 RP97868897 92514358 6 200 玩佛歐工作室
11208 RP97869359 92514358 D 500 玩佛歐工作室
11208 RP97869383 92514358 D 500 玩佛歐工作室
11208 RP97869638 92514358 4 4000 玩佛歐工作室
11208 RP97869831 92514358 6 200 玩佛歐工作室
11208 RP97869897 92514358 5 1000 玩佛歐工作室
11208 RP98564638 82948904 6 200 擒慾書店股份有限公司
11208 RN26876268 82760957 D 500 水生林麥工作室
11208 RN29371858 88175588 D 500 亞太行銷數位轉型聯盟協會
11208 RN77437676 90635258 D 500 微寰資訊有限公司
11208 RN77437831 90635258 6 200 微寰資訊有限公司
11208 RN77437897 90635258 6 200 微寰資訊有限公司
11208 RN77437900 90635258 D 500 微寰資訊有限公司
11208 RN77438129 90635258 D 500 微寰資訊有限公司
11208 RM19072638 83133147 6 200 簡龍有限公司
11208 RM34051897 43005770 6 200 新加坡商客達配有限公司台灣分公司
11208 RM32552271 66496903 E 800 雲軒整合科技有限公司
11208 RM34677230 83308053 D 500 永遠領先科技股份有限公司
11208 RM34677443 83308053 D 500 永遠領先科技股份有限公司
11208 RM34677638 83308053 6 200 永遠領先科技股份有限公司
11208 RL08037897 72957875 6 200 里茲螞蟻文教有限公司附設臺北市私立里茲螞蟻文理短期補習班
11208 RH75140531 66644329 D 500 皓思有限公司
11208 RH75140638 66644329 6 200 皓思有限公司
11208 RJ24760897 50887313 6 200 星宿科技有限公司
11208 RJ24762897 50887313 6 200 星宿科技有限公司
11208 RJ24763082 50887313 D 500 星宿科技有限公司
11208 RJ24763878 50887313 D 500 星宿科技有限公司
11208 RJ24763897 50887313 6 200 星宿科技有限公司
11208 RJ24764024 50887313 D 500 星宿科技有限公司
11208 RJ24764831 50887313 6 200 星宿科技有限公司
11208 RJ24765897 50887313 6 200 星宿科技有限公司
11208 RJ37137887 87425460 D 500 虛寶小舖
11208 RJ37137897 87425460 6 200 虛寶小舖
11208 RJ33138897 82960408 6 200 事可得國際有限公司
11208 RJ33139296 82960408 E 800 事可得國際有限公司
11208 RJ41330638 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11208 RJ41330831 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11208 RJ41330897 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11208 RJ41330962 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11208 RJ41331831 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11208 RJ41331897 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11208 RJ41332638 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11208 RJ41332749 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11208 RJ41328768 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11208 RJ41328831 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11208 RJ41328897 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11208 RJ41329011 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11208 RJ41329463 82857306 D 500 聊天吧股份有限公司
11208 RJ41329831 82857306 6 200 聊天吧股份有限公司
11208 RJ41329897 82857306 5 1000 聊天吧股份有限公司
11208 RJ87454897 89355996 6 200 東禾生物科技股份有限公司
11208 RJ87456671 89355996 D 500 東禾生物科技股份有限公司
11208 RJ88564766 12979827 D 500 凱創實業股份有限公司
11208 RK01731831 09471403 6 200 天恩出版社
11208 RJ81213831 42708941 6 200 卓昱股份有限公司
11208 RH51272897 27543098 6 200 新學林出版股份有限公司
11208 RB30050831 53364649 6 200 比博飛思能量設計股份有限公司
11208 RC03738897 70444999 6 200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11208 RC03739638 70444999 5 1000 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11208 RC03739683 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11208 RC03740357 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11208 RC03740638 70444999 6 200 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11208 RC03741547 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11208 RC03741808 70444999 D 500 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
11208 QZ08939831 25006966 6 200 淞果數位股份有限公司
11208 QV79331638 16230598 6 200 米格國際股份有限公司
11208 QV79658413 16230598 D 500 米格國際股份有限公司
11208 QL10725831 97025978 5 1000 綠界科技股份有限公司
11208 QL10773638 97025978 6 200 綠界科技股份有限公司
11208 QL10702589 97025978 D 500 綠界科技股份有限公司
聯絡我們 ico-2-w
單位名稱
聯絡人名稱
聯絡電話
電子信箱
合作標題
內容敘述
驗證碼
ic-change